فرآیند تولید محصول
زنجیره فرآیندی طراحی و ساخت ایمپلنت‌های سفارشی بر اساس پلتفرم توسعه‌یافته در شکل زیر مشاهده می‌شود.
 

(Main Process)فرآیندهای اصلی
1- طراحی  ​                                    2- ساخت
3- عملیات تکمیلی           4- پردازش نهایی
5- پیگیری بالینیفرآیند الگو برداری
         1- تحلیل بیومکانیکی
         2- الگو برداری طراحی
 

تست های کنترل کیفی
          1- صحه‌سنجی طراحی ایمپلنت
      2- کنترل کیفیت اولیه ایمپلنت (پس از پرینت سه بعدی)
      3- کنترل کیفیت ثانویه ایمپلنت (پس از عملیات تکمیلی)
      4- کنترل کیفیت نهایی ایمپلنت (پس از پردازش نهایی)

 ​