فناوری های بکار رفته در تولید محصول
طراحی بهینه ایمپلنت های سفارشی


· ملاحظات آناتومیکی، کلینیکی و بیومکانیکی برای انواع مختلف ایمپلنت ها
· تحلیل بیومکانیکی برای انواع مختلف ایمپلنت با استفاده از روش مدلسازی اجزای محدود
· بررسی عوامل اصلی موثر بر کارآیی و دوام ایمپلنت
· بررسی فرآیند هضم استخوان اطراف ایمپلنت
 ​
بهینه سازی فرآیند آماده سازی پودر

· بررسی سایز و مرفولوژی پودر تیتانیوم تازه و مورد استفاده مجدد با استفاده از تکنیک های FESEM-EDS و SLS
· بررسی اثر نوع پودر مورد استفاده بر کیفیت قطعات تولیدی
 ​
بهینه سازی فرآیند پرینت سه بعدی (SLM) تیتانیوم سالید و متخلخل

· بررسی اثر متغیرهای فرآیند SLM شامل توان لیزر، سرعت اسکن، استراتژی اسکن و طراحی ساپورت بر کیفیت قطعات پرینت شده
 ​
بهینه سازی عملیات سطحی تیتانیوم پرینت شده

بررسی اثر عملیات سطحی شامل بید بلست، سند بلست، پولیش ویبره، شستشو با اسید و پرداخت بر کیفیت قطعات تولیدی
 ​