کاربردها
ایمپلنت های سفارشی جایگزین استخوان از کاربردهای وسیعی در انواع مختلف جراحی، بخصوص جراحی فک و صورت و جراحی ارتوپدی برخوردارند. پلتفرم توسعه یافته در این شرکت قادر است انواع مختلف این ایمپلنت ها شامل انواع اصلی زیر را بصورت بهینه و استاندارد طراحی و تولید نماید:
· ایمپلنت های مفصلی و غیر مفصلی
· ایمپلنت های سیمانی و غیر سیمانی (اتصال مستقیم ایمپلنت و استخوان)
· ایمپلنت های سالید و متخلخل
· ایمپلنت های متحمل بارهای مکانیکی کوچک، متوسط و بزرگ (نظیر نیروی وزن)

 ​