معرفی محصول

ایمپلنتهای سفارشی، کاشتنی های جراحی هستند که برای بیمارانی که به دلایلی نظیر تفاوتهای آناتومیکی، بدشکلی های استخوانی و یا آسیب های خاص قادر به استفاده از ایمپلنت های متداول نیستند طراحی و ساخته می شوند
بر اساس نیازهای گسترده و روزافزون بیماران، پلتفرم طراحی و ساخت ایمپلنت های سفارشی جایگزین استخوان در شرکت پویندگان کاشتنی‌های پزشکی آوین توسعه یافته است. در این پلتفرم، بهینه سازی و استانداردسازی کلیه مراحل فرآیند طراحی و ساخت ایمپلنت های سفارشی تیتانیومی جایگزین استخوان مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان این محصول را بصورت خدمتی مطمئن از نظر ایمنی و کارآیی، و نیز با مستند سازی مطابق دستورالعمل های لوازم پزشکی، در اختیار بیماران قرار داد.
گردش کار اجرایی پلتفرم طراحی و ساخت ایمپلنت های سفارشی بصورت زیر است. کلیه مراحل گردش کار و اجزای آن توسط شرکت مورد مطالعه، مدلسازی و تحلیل و تست آزمایشگاهی (آزمون های مواد، مکانیک، زیست سازگاری، پیش بالینی و بالینی) قرار گرفتند و پس از بهینه سازی هر یک بر اساس معیارهای ایمنی و کارآیی، پروتکل های استاندارد جهت اجرا و مستند سازی آنها تدوین و پیاده سازی شده است.